nazovi 091 899 41 99    

     21.12.2005

Reiki   |  Praksa   |  Hrv.iscj.dani   |  Poruke  |  Pojmovnik   |  Duh.velikani   |Razgovori     

  Poruka
Ti vrijediš ovom svijetu bezgranično i da tebe nema on ne bi bio isti. Postojao bi ali ne bi bio isti! Stoga o sebi misli najbolje što možeš.
   R e i k i
  Četiri aspekta
  Devet elemenata
  Kodeks
  Reiki etika
  Inicijacija
  Povijest (Phillys)
  Povijest (Evan)
  Reiki simboli
  Iscjeljujuća snaga
  Darovi prvog stupnja
  Reiki za mir
  Reiki za uspjeh
  Reiki istraživanja
  Kristal na sjev. polu
  Usuiev satori
  Dnevnik H.Takate
  Reiki u svjetlu kršćanske antropologije
  Reiki je savršen
  Programiranje Reikia
  Reiki zvuk
Da li je Reiki moć?
Reiki baklja
Što za mene znači Reiki?

Mojsijeva kozmogonija

Istina silazi na ovaj svijet samo
u simbolima i slikama (Isus iz Nazareta)

I Mojsije je svoje remek-djelo prekrio velom da bi ga ljudi shvatili u odnosu na stupanj svoga intelektualnog i duhovnog razvitka. Običan se čovjek zadovoljava nerazumljivim pričama, dok bi se intelektualci potrudili podići velove i nastojali odgonetnuti simbol. Tražitelj ima tri mogućnosti u tumačenju Geneze.Tumačenje običnog čovjeka svi poznajemo: Bog stvara svijet, stvori muškarca i ženu. Žena dozvoli vragu da ju podmiti, pojede zabranjeno voće, uvuče u svoj neposluh muškarca i gubi pravo na život u raju. Ta je priča, osim svega vrlo djetinjasta, naišla na dobar odjek. Tisuće knjiga i tisuće znanstvenika nastojalo je shvatiti može li to biti prava povijest stvaranaja. Čini se nevjerojatnim, no na stotine se znanstvenika uhvatilo u ovu poruku da nisu uložili imalo truda kako bi podigli velove.
Drugo tumačenje, drago pristašama kripelogije, usuđuje se postaviti hipotezu kako je Adam zapravo vođa zajednice ljudi crvene kože (Adam ustvari znači crveno) potčinjene Rami za vrijeme njegovog osvajanja. Adam je bio odgovoran za poljoprivredno imanje (Rajski vrt), gdje se uzgajalo ljekovito bilje. Tu je rasla i droga koja je dozvoljavala Elohimu da se uzdigne do Božjih vrata. Adam jede plodove s tog drveta i otkriva da može pasti u drugačije stanje svijesti koje mu dozvoljava da “vidi sve ono što će se dogoditi u bdućnosti”. Kada Elohimi otkriju da je Adam otkrio njihovu tajnu, izbace ga. “On je postao kao jedan od nas” kažu Nebeski Gospodari i Adam je protjeran s područja pod paskom dvaju kerubina.
Treće tumačenje otkupljuje ženu koja je, zahvaljujući svojoj neposlušnosti, smatrana odgovornom za propast čovječanstva. Greška u tumačenju poremetila je društveno tkivo čovječanstva tijekom tisuća godina, a račun je prvenstveno platila žena. Pravo tumačenje poduke bilo je namjenjeno posvećenima. Da bi se stiglo do te odgonetke, potrebno je uzeti u obzir univerzalnu ezoteriku. Bez tog znanja nije moguće primiti to što je Mojsije želio prenijeti. U svakom slučaju danas i običan čovjek dovoljno poznaje nuklearnu fiziku das bi razumio Genezu. Da bi se razumjelo Genezu potrebno je izbrisati sve ono što smo naučili od učitelja koji nisu razumijeli kozmogoniju koju je obradio Mojsije. Kada danas slušamo propovjednika koji još govori o iskonskome grijehu, možemo se lako nasmiješti naivnosti u nekih osoba koje se postavljaju na istu intelektualnu razinu s pastirom koji je lutao Sinajskom pustinjom prije četiri tisuće godina. Mojsije propovjeda da je Bog stvorio muškarca a poslije ženu i ujedinio ih kako bi prokreirali. Neki znanstvenici uzimaju to u razmatranje u funkciji neraskidivosti braka, no sakriveni smisao je sasvim drugačiji. Muškarac predstavlja Muški Princip, dakle Purušu, a žena je shvaćena kao Ženski Princip, dakle, Prakrti. Zašto je Bog stvorio najprije muškarca?
Jednostavno zato, jer je Mški Princip odraz Boga i, dakle, jednostavnija i trenutna projekcija. Purušom je Bog otkrio samoga sebe, samome sebi. Poslije toga je bila stvorena Heve, Ženski Princip. S Ženskim Principom se na ekranu se pojavljuje ni iz čega i Majka Priroda. Iz susreta dvaju Principa niče “prokreacija” svemira sa svojim svojstvima, gunama. Koncept kreacije temelji se na susretu Puruše i Prakrti, odnosno Muškog Principa s onim Ženskim. Već smo vidjeli da susret Inteligentnog Principa s nepokretnom materijom stvara pojavni svijet u našim osjetilima. U starom Egiptu, Puruša se zvao Oziris, a Prakrti Izida. U Mojsijevom učenju, Puruša se naziva Adam, a Prakrti je dobila ime Eva. Adam je Muški Princip, a Eva Ženski Pricip. Hajde, poduprimo ove teze. Po vedskoj filozofiji Puruša dolazi u dodir s Prakrti i zahvaljujući prisutnosti sveprožimajuće energije (šakti), nastaje svemir. Eva (Prakrti) uvlači Adama (Puruša) u podhvat osuđen da pokrene ono što je bilo nepokretno, zakon Apsolutnog Brahmana. Kada se vedski Puruša uplete s Prakrti, množe se fenomeni. To je kao šibica u blizini bureta baruta. Adama je uplela Eva. Mojsije sada mora objasniti djelovanje šakti, sveprožimajuće energije, koja djeluje spiralno, omatajući sve. Jedina životinja koja je dobro mogla izraziti tu energiju bila je zmija. Zmija se omata oo svoje lovine oblikujući spiralu. Spirala je bila simbol enerije ili spoznaje. Odvojeni, Puruša ne može kreirati nikakav fenomen. Prakrti sama ne može stvoriti privid. Evo, dakle, objašnjenja potrebe Eve da zavede Adama uz zmijinu pooć (šakti). Eva, kozmička majka i matrica pojavnog svijeta, čini dio termina koji su upotrebljavali Židovi da bi označili Boga. Izvorni oblik termina kojim se označavao Bog bio je Jeve koji se sastojao od prefiksa Jod i imena Heve. Jeve je kasnije postao židovski Jehova. Drevni svećenici izgovarali su ime slovo po slovo, jer naziv označava Misao (Jod) i tri svijeta ostvarena božanskom mišlju ili principom (Zakon, Djelovanje, Materija) na kojem se temelji stvaranje fenomena. (Schure). Termin Jeve konteŚplira Ženski Princip i Muški Princip. Ujedinjavanjem tih dvaju principa nastaje materijalni svemir sa svim patnjama vezanim uz traženje svog iskonskog Ja.
Izbacivanje iz zemaljskog raja predstavlja prijelaz iz Blaženstva (nepokretnosti) Puruše i Prakrti u dinamični poduhvat neprekidne evolucije. Eva je ženski dio, znatiželjna, krivac i očaravajuća, dok je Adam muški dio koji se da obmanuti. Snaga, simbolički predstavljena zmijom, je “ono nešto” potrebno za kreaciju s Prakrti. Bez prisustva energetske snage Šakti (Zmija) nebi bilo moguće stvaranje. Obzirom da stvaranje, kreacija, znači i patnju, energetski ocean Šakti je poistovjećena sa Zlom, ili s đavlom.
Iskonski grijeh poistovjećuje se jednostavno s velikim kozmičkim podhvatom dvaju Principa Puruše i Prakrti. Koji neprekidno stvaraju svijet. Mojsiju je bilo nemoguće ponuditi svojim pastirima tako uzvišene koncepte koje mi uspijevamo shvatiti tak danas, kada smo otkrili molekularnu energiju. Danas govorimo o nuklearnoj energiji i razumijemo i Vede. Šivin ples odgovara neumornom plesu elektrona koji upravljaju univerzumom, dok u Višnuu prepoznajemo sveprisutni atom, a u šakti shvaćamo ono nešto što odgovara Ś jednoj uvijek prisutnoj energiji, koja zapliće sve stvoreno na nerazdvojan način. Atomi su brodovi koji plove energetskim oceanom šakti. Elektron ne bi mogao biti ono što što jest da nema šakti. Ono što mi nazivamo Bog ustvari je taj energetski ocean koji u sebi sadrži sve molekularne ćelije od kojih se sastoji stvoreno. Koncept Boga premješta se, dakle, dublje, tamo kamo znanost još nije stigla. Apsolutni Brahman je onkraj svih hipoteza i svih otkrića fizike.
U svome osvrtu na Apokrifno evanđelje Ivanovo (jedan od najpoznatijih drevnih poznatih tekstova, napisan između 50 i 120) Luigi Monaldi kaže: “Krist je objasnio Ivanu da nije zmija bila t koja je navela čovjeka da jede sa zabranjenog drveta, nego ga je namamila žudnja za prokreacijom.” Prisustvo Šakti, simbolizirane zmijom, neophodno je za izazivanje bilo kakve materijalizacije ili kreacije. Bez Šakti ništa nema pokreta, ništa se ne mijenja. Šakti je energija koja još uvijek prepliće sveukupnu kreaciju i koju mi općenito nazivamo Majkom Prirodom. Nastojao sam biti krajnje jednostavan u izlaganju i molim oprost čitatelja koji otkrije nepreciznost. Koncept je mnogo dublji i može biti naslućen idući dalje, no cilj je prvenstveno taj da se dokaže kako pojedina tumačenja moraju biti ponovno razmotrena i ispravljena i kako se vanjština nekih religijskih kultura temelji na kori informacija, a ne na njihovoj jezgri. Kao što je Mojsije prekrio velom svoju poruku, tako je i Isus zatamnio svoje učenje i bit će prisiljen govoriti usporedbama da bi svaki čovjek shvatio ono što može shvatiti a da se ne suoči s psihološkim traumama.
Mojsijeva dramatizacija ne zaustavlja se na kreaciji pojavnog svijeta. Mojsije daje i karakteristike koje proističu iz kreacije i koje Vede zovu gunama. Mojsije ove karakteristike daje antropomorfnim predstavljanjem koje se odnosi na tri Adamova prva sina: Abela, Kaina i Setha. Kada su u savršenoj ravnoteži te karakteristike određuju ukupnu nepokretnost (vječno blaženstvo), kada nisu u ravnotežene uzrokuju nesklad. Abel predstavlja duševni mir i duhovno traženje, Kain djelovanje i strast, Seth ravnodušnost. Kada prevlada strast nad mirom duše, Kain ubija Abela. Kad nad oboje prevlada ravnodušnost, pojavljuje se Seth, koji postaje nesposobni sin koji ništa ne stvara. Da bi ponovo zadobio izgubljeni sklad, čovjek se mora popeti sedam stepenica koje ga djele od Vrhunske stvarnosti. Te je stepenice Mojsije označio za sedam dana neophodnih da se stvori svemir. Bog silazi u materiju za sedam dana i čovjek se može popeti do Boga za sedam dana. Svaki dan koji Bog potroši za kreaciju odgovara jednoj stepenici koju čovjek mora prijeći da bi se vratio Blaženstvu. Sedmi dan u kojem se Bog odmara odgovara danu tišine, odnosno Vrhunskom Blaženstvu. Ujedinjenjem dvaju principa, MuškogŚ i Ženskog, stvorilo se silazno stepenište koje čovjek mora proći prema gore da bi se vratio Ocu. Ovih sedam stepenica predstavljaju sepenište kojim se silazi: 1. pojava želja, 2. razaranje jedinstva, 3.djelovanje energetskih snaga, 4. odmak od prvotnih načela, 5. zaborav uvjeta blaženstva,6. gubljenje božanstvenosti.

Da bi se uspelo stepenicama i ponovo dostiglo iskonske uslove, treba ponovo oboriti ono što je kreacija uobličila: 1. uništiti želje, 2. ostvariti jedinstvo, 3. neutralizirati silu, 4. prevladati spajanje dvaju načela,   5.prepoznati se u Puruši, 6. povratiti iskonsko utočište, odnosno Boga. Taj stupanj odgovara ostvarenju Sepstva. Kozmogonija koju je izložio Mojsije bila je prisutna i u ostalim pograničnim civilizacijama s istim vedskim terminima. Možemo okretati kolač kako želimo, no informacije su uvijek istovjetne i to one koje naučavaju Vede. Vede predstavljaju najstariju znanost svijeta, po čemu se može lako zaključiti da su sve religije svijeta, da bi sagradile svoje građevine iznikle iz tih spisa. Još se jednom vraća u Indiju, još se jednom vraća učenju himalajskih učitelja. Sva istina pohranjena unutar religija ukazuje da vede, sve ono što je različito ili djelomično dokazuje da je istina bila loše protumačena ili djelomično izgubljena.
Ś Osnivačica teozofske škole (Otkrivena Izida, str. 82) Helena Blavatsky kaže: “Ako se prizna da Mojsije nije poznavao indijsku filozofiju i da , dakle, nije mogao uzeti Šhivu kao uzor za Jehovu, moramo misliti da je postojala neka vrsta čudesne intuicije (međunarodne) koja je potakla sve narod da izaberu ezoteričku božansvenost dualnog tipa koju susrećemo kod Gospoda Izraela. Sve bajke govore za sebe; Šhiva, Jehova, Oziris, su sve simboli Aktivnog Principa prirode.”

Iz knjige “ SAI BABA - Krist se vratio”
Giancarla Rosatija

 


    Kako završiti tečaj?              Ukoliko se odlučite za mene!
U pravilu, vrlo jednostavno, dovoljno je da u Vama sazrije odluka za to. Izaberite majstora i kontaktirajte ga! Sve ostale upute ćete dobiti od njega.
Kontaktirajte me, na telefon ili putem e-maila. Tečaj se može održati samo za Vas ili za grupu. Sve ostale upute ćete dobiti u usmenom kontaktu sa mnom.
Val za valom
Živi život moj anđele
Predajem te svjesno Bogu
Tko ti doista jesi?
Ja jesam
Kontrolna misao
Živi u ispravnosti
Svi smo Božja djeca
Samo koračaj
Poštuj životni prostor
Rodi se u meni
Mali Budha
Reiki samotretman
Meditacija na simbole
Čakre - kola života
Sveukupnost
fsdfasfas
   Preporučujem stranice
Hrvatski Reiki savez
Hrvatski iscjeliteljski dani
Sweat lodge                          
fsdfasfas
   Tekstovi
Energetski brak
Evanđelje
Isus je živio u Indiji
Mojsijeva kozmogonija
Torinsko platno
Postoji li "recept" života?ffas

 

           Ovdje možete:
Postaviti pitanja iz duhovne prakse
Ako prakticirate redovito svoju duhovnu praksu a istovremeno se osjećate kao da stojite i da se ništa ne događa - onda je ovo pravo mjesto za Vas. Postoji očito pitanje koje morate postaviti ali nemate kome. Ako se slažete - postavite ga! A ja ću Vam pokušati odgovoriti na njega, ne iz uma već će biti iskanaliziran samo za Vas. Nakon toga, kada ga pročitate i kada saživi u Vama, tek onda sudite !
Izmjeriti svoj bioenergetski potancijal
Jeste li se ikad zapitali imate li iscjeliteljskih sposobnosti. Ako Vas to interesira a niste sigurni možete li to - ispunite ovaj mali upitnik. Možda će Vam upravo to biti poticaj da se pokrenete i da ovaj svijet dobije još jednu osobu koja radi za dobrobit čovječanstva.
Izmjeriti svoj radiestezijski potancijal
Htjeli bi ste se baviti radistezijom, ali niste imali priliku provjeriti možete li to: Sada imate priliku upravo to pitati!
Ispitati da li spavate na lošem mjestu?
Štetno zračenje, posebno ono kojem ste izloženi nekoliko godina i koje može biti vrlo jako - može biti uzrokom vaših zdravstvenih problema. Ako se budite noću, posebno između dva ili tri sata, ako se osjećate iscrpljeno i bezvoljno i ako imate česte glavobolje, možete mi se obratiti, možda je upravo uzrok u štetnom zračenju.
master.gif (10234 bytes)
Vladimir Magdić
Email: vladimir.magdic@zg.htnet.hr
Adresa: Škrile I/10, 47300 Ogulin
Mob: 091 899 41 99
© Reiki magazin